Meistä

Pilaster Oy on kehittänyt edistyksellisen talotekniikkajärjestelmän, joka on patentoitu 35:n maahan. Pilaster on mukana myös innovoimassa uusia tulevaisuuden energiaratkaisuja ja kestävän kehityksen malleja yhteistyössä mm. VTT:n ja Smart & Clean Säätiön Renovation Leap -hankkeessa, VTT:n ja Smart & Clean Säätiön Hyvä sisäilma palveluna -hankkeessa, Helsingin kaupunki Energiarenessanssi -hankkeessa, Turun kaupunki energiakäänne -hankkeessa, Business Finland Smart Otaniemi -hankkeessa, Nordic Smart Building ym. kanssa. Uutta Pilasterin talotekniikkajärjestelmää tukevat myös Tekes / Business Finland, Ely ja Finnvera. Pilaster Oy on ansainnut mm. 2018 Suomen Vahvimmat -sertifikaatin

Järjestelmä kehitettiin yhdessä kokeneiden laivanrakennus-, kone- ja sähköinsinöörien sekä rakennusalan ammattilaisten kanssa. Mukaan liittyi myös muutamia kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian laajemmasta hyödyntämisestä kiinnostuneita yrittäjiä.

Pilaster-järjestelmän tuotekehityksessä on keskitytty kolmeen pääkohtaan:

  1. Valtioiden ja kuntien asettamat tavoitteet: ilmastotyö, energiatehokkuus, uusiutuvan energian käytön lisääminen, päästöjen vähentäminen.
  2. Kiinteistöjen talotekniikka: Vanhentuneen talotekniikan modernisointitarve. Sisäilman ja ilmanvaihdon tärkeys.
  3. Nykyaikaisen kiinteistösaneerauksen tehostaminen ja laadun parantaminen: Kiinteistöjen saneerauksia tehdään pitkälti perinteisin menetelmin. Tämä tarkoittaa pitkiä toteutusaikoja, merkittävää asumishaittaa, kohonneita kustannuksia sekä laadullisia puutteita. Miten asiat voisi tehdä toisin?

Toimitusjohtaja Janne Kantola

Pilaster-järjestelmän idea syntyi, kun yhtiön toimitusjohtaja koki perinteisen linjasaneerauksen kauhut ja joutui muuttamaan pois putkiremontin tieltä. Viivästyneet aikataulut, mahdoton asuinympäristö, kolmen kuukauden evakko sekä puolentoista vuoden yhtämittainen pöly ja meteli kiinteistössä toimivat alkusysäyksenä.

Sähköpostia Jannelle

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pilaster Oy (y-tunnus 2649539-8)

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Toimitusjohtaja Janne Kantola
janne.kantola@pilaster.fi
puh. 0400 198 147

3. Rekisterin nimi
Pilaster Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– Pilaster Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitaminen.
– Pilaster Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen esimerkiksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia tehden.
– Pilaster Oy:n tarjoamien, olemassa olevien ja tulevien, palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen esimerkiksi mielipide-, markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimuksien avulla.

5. Rekisterin tietosisällöt
Rekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:
– Perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, y-tunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, äidinkieli ja sukupuoli).
– Yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta).
– Yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
– Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten voimassaolevia ja päättyneitä sopimuksia koskevat tiedot, Pilaster Oy:n kanssa käyty yhteydenpito sekä markkinointiin liittyvät tiedot).
– Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista).
– Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
– Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
– Rekisteröidyltä itseltään hänen tullessaan Pilaster Oy:n asiakkaaksi tai yhteistyökumppaniksi.
– Rekisteröidyn tilatessa itselleen suoramarkkinointia, kuten sähköisen uutiskirjeen.
– Muun asiallisen yhteyden syntyessä Pilaster Oy:n ja rekisteröidyn välille esimerkiksi rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteiden ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei myy tai luovuta henkilötietoja tai asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyviä tietoja muiden organisaatioiden käyttöön ilman asiakkaan suostumusta. Mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojensa käyttöä, rekisterin tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän huolellisesti valikoiduille yhteistyökumppaneille sellaisiin tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten käyttöön lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

9. Rekisteritietojen säilytys ja rekisterin suojaaminen
Ei manuaalista aineistoa. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin. Rekisterin muokkaus ja luku on suojattu käyttöoikeuksin. Käyttöoikeus myönnetään käyttäjätunnuksille, joilla on salasanasuojaus. Käyttöoikeus poistetaan henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja sopia tapaamisaika tietojen tarkastamiseksi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan, virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.